Easyprint.me сайтының бірінші нұсқасы

Easyprint.me сайты адамдардың фотосуреттерді немесе каталогтағы суреттерді басып шығаруға тапсырыс беруге, қалайтын форматты таңдап (фотокарточка, жиектемедегі немесе бос сурет), жеткізуге тапсырыс беруі үшін жасалған. Берілген қызметтің көмегімен ұялы телефон жадынан немесе әлеуметтік желілерден фотосуреттер басып шығаруға болады.

Басты бетте бірден бастауды ұсынады

Суреттерді таңдау және өзгерту

Визиткалармен де дәл осылай: құрастырушы арқылы біржақты немесе екіжақты карточка пішімдерін таңдау, сонымен қатар қағаз түрін де өз бетімен таңдау мүмкіндігі бар.

Дайын үлгілерден визитка дизайнын жасау

Дизайнды, пішінін және қағаздың түрін таңдау

Тапсырысты тіркелусіз беруге болады. Кіруші сайттан шығып, бірнеше күннен кейін қайта кірген жағдайда, жеке себет оның тапсырысын есінде сақтап қалады.

Тапсырыстар себеті

 Жеткізу және төлеу нұсқалары: картамен төлеуді таңдағанда сайтта онлайн төлем жасау мүмкіндігі бар